د فاریکس سیګنال فعالیت

تیرې پایلې

زموږ په سوداګرۍ کې # لاسته راوړنې - بیاکتنې چینل کې زموږ د سوداګرۍ ټولنه کې د غړو لخوا لاسته راوړنې وګورئ د ډیسکورډ سرور