ترانسفورماتور در فاصله افق و خورشید که بر روی او تابیده شده است - به روند اعتماد کنید

اعتماد فرآیند

  • بذرها در تاریکی رشد می کنند
  • الماس تحت فشار متبلور می شود
  • روغن از زیتون فشرده می شود
  • انگور برای تهیه شراب خرد می شود.

    اگر احساس می کنید خرد شده اید ، تحت فشار قرار گرفته اید ، در تاریکی یا تحت فشار هستید ، در وضعیت عالی تحول قرار دارید به روند کار اعتماد کنید.